דוגמאות כלליות

דוגמא להצהרת סודיות ואי תחרות

דוגמא לתמצית תכנון אסטרטגי

יש לשים לב במיוחד להגדרת החזון והיעדים האסטרטגיים