ברשותנו כלי חדשני המאפשר ביצוע אבחון עסקי מקיף לפירמות ועסקים.

האבחון מבוצע על בסיס בחינה של כ-60 פרמטרים תפקודיים ומעניק למנהל / בעלי הפירמה כלים לשינוי והתאמת מאפייני הפעילות להשגת תוצאות עסקיות טובות יותר.  תוצאות האבחון מוצגות באופן בהיר ומאפשר הסקת מסקנות ניהוליות בקלות.  על יסוד ממצאי האבחון יכול המנהל לקבל החלטות אופרטיביות.

כלי האבחון יעלה בקרוב לאתר ייעודי.  עד עליית כלי האבחון ניתן יהיה לבצע אבחון עסקי על פי תיאום ישיר מראש.

המערכת קולטת את ציוני ההערכה אשר נתנו על ידך, מעבדת ומשקללת את כל המרכיבים ומציגה תוצאה כוללת.  הממצא העיקרי מיוצג על ידי ווקטור היוצא מראשית הצירים (תיאורטית יכול לפנות ל-360 מעלות).  ציוני ההערכה שלך לפרמטרים השונים הם אלו אשר קובעים את כיוון הווקטור ואת האסטרטגיה העסקית-שיווקית הנגזרת.

במערכת הצירים ישנם 4 אזורים המייצגים המלצה לאימוץ:

  • מדיניות צמיחה וגידול אגרסיבי,
  • מדיניות תחרותית יזומה ואקטיבית,
  • מדיניות הגנתית,
  • מדיניות זהירה ושמרנית,

הסבר כללי באשר להימצאות ווקטור האסטרטגיה המומלצת ב:

  1. הרביע הימני העליון: מייצג פירמות בעלות יכולת פיננסית, בעלות יתרון תחרותי מובחן, הפועלות בתחום תחרותי אבל המצוי בצמיחה.  פירמות כאלו אמורות לפעול באגרסיביות להגדלת כוחן ונתח השוק שלהן ע"ח מתחרים אחרים.
  2. הרביע הימני התחתון:  מייצג פירמות הפועלות בשוק / תחום ללא צמיחה , שוק תחרותי (בו פועלים הרבה מתחרים ) לעיתים תחום הפעילות בלתי יציב ולא אטרקטיבי.  פעילות הפירמות בשוק כזה מחייבת הפעלת מגוון כלים שיווקיים ( 4P ), ביצירתיות ותוך גילוי יוזמה וחדשנות (בעיקר בתחום השיווק).  מומלץ לפעול שלא על בסיס מחירים ומבצעים המשפיעים על הרווח והרווחיות.
  3. הרביע השמאלי התחתון: מייצג פירמות חלשות מבחינה פיננסית, נעדרת יתרון תחרותי, הפועלת בשוק / תחום לא אטרקטיבי (ואפילו בעל תחזיות קיטון / צמצום).  פירמות הפועלות במאפיינים כלו מומלץ להן לפעול ב"עוצמה נמוכה" מבלי לעורר מתחרים אגרסיביים.
  4. הרביע השמאלי העליון: מייצג פירמות הפועלות בתחום / שוק יציב (ללא צמיחה חזויה ולעיתים אפילו בשוק בו חזויה צמיחה שלילית מתונה). הפירמות הפועלות בתחום זה הן בעלות יכולות פיננסיות אבל נעדרות יתרון תחרותי מובחן .  פירמות כאלו מומלץ מאד לבצע סדרה של מהלכי התמקדות בפלחי צרכנים מזוהים ותוך רכישת יתרון תחרותי (טכנולוגי/תפקודי/שירותי…).