החזון העסקי

של היזם/ים

איך רואה היזם את המיזם / העסק בעוד שנה ובעוד מספר שנים במונחי מיקום בשוק, מכירות, מספר עובדים וכד'.
תאור העסק

(במצב שיש עסק קיים!)

תן תאור כללי של העסק כיום. הסטוריה ופעילות עד היום. איך פועל העסק כיום. מבנה הבעלות של העסק כיום וסקירה תמציתית על הביצועים הפיננסיים עד היום.
ניתוח השוק הגדר את השוק.

תאר גודל שוק וצמיחה צפוייה בכמויות ובכסף.

הצג מאפיינים עיקריים ומגמות עיקריות של השוק.

הצג את פלחי השוק ובכל פלח את המאפיינים והצרכים העיקריים של הלקוחות.

מי מהפלחים הנ"ל הם קהלי היעד שאליהם יפנה המיזם?

מהי ההזדמנות העסקית בשוק?

מתחרים ותחרות מנה את המתחרים העיקריים של המיזם.

מהם היתרונות של המיזם על פני המתחרים?

מהם החסרונות של המיזם כלפי המתחרים?

המוצר/השרות מהו המוצר שאותו המיזם מתכוון לשווק? [קצר וקולע]

תיאור טכנולוגי קצר למוצר [אם צריך]

איך עונה המוצר לצורך בקרב הלקוחות הפוטנציאליים?

מהם היתרונות של המוצר על פני מוצרים דומים?

מהי העלות הישירה של המוצר ומהו המחיר לקונה וללקוח?

האסטרטגיה העסקית והשיווקית תאר והסבר את המודל העסקי.

איך יפעל המיזם ואיך ישווק את המוצרים ללקוחות?

באילו מחירים יימכר המוצר ללקוחות?

איך יפורסם המיזם והמוצר ללקוחות הרלבנטיים?

הצג תוכנית מכירות צפוייה לשנה הקרובה ולשנים הבאות!

תוכנית המחקר ופיתוח (מו"פ) הצג לוח גאנט לתוכנית המו"פ המתוכננת.

הלוח צריך לכלול את שלבי הפיתוח [אלפא, ביתא, השקה וכד'], את המשאבים הנדרשים לפיתוח [כוח אדם, טכנולוגיה וכד']  ואת לוחות הזמנים הצפויים.

תוכנית התפעול הצג את תהליך הפעילות שיבוצע במיזם כולל הדגשת נקודות חשובות בתהליך, יתרונות בתהליך על פני מתחרים, טכנולוגיה או מיכון נדרשים, כוח אדם נדרש ועוד
היזמים ומבנה הבעלות תאר את מבנה הבעלות והניהול של המיזם, כולל חלוקת מניות בין הבעלים השונים.

תן קורות חיים קצרים של היזמים והבעלים.

תוכנית המימון וההשקעות כמה כסף צריך המיזם בשביל לממש את התוכנית העסקית?

למה ישמש הכסף?

תוכנית פיננסית ציין את הנחות היסוד עליהן מתבססת התחזית הפיננסית.

ספק דוח רווח והפסד צפוי ודוח תזרים מזומנים צפוי.

גורמי סיכון ציין גורמים העלולים לסכן את הצלחת המיזם

[גורמים שיווקיים, כלכליים, טכנולוגיים ותפעוליים]