הערכה ושקלול כמותי של גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה :