להלן מפורטים קווים מנחים להכנת וכתיבת תכנית שיווק :

כתיבת תכנית השיווק והמכירות הנה באחריות מנהל השיווק  ( או מנהל היחידה העסקית ) בפירמה .

מטרתה של תכנית השיווק  – להשתלב במכלול הפעילויות ותכניות העבודה של הפירמה וליצור אינטגרציה תפקודית בין כל המחלקות ובעלי התפקידים , להשגת היעדים .

סכמה להכנת תכנית שיווק ומכירות שנתית