מאפייני הפעילות

בתהליך העבודה אנו בוחנים את הפירמה ביחס למתחרים הישירים והעקיפים בשווקי הפעילות הרלוונטיים. אנו בוחנים לעומק את המדיניות העסקית, את האסטרטגיה השיווקית הקיימת, את תמהיל המוצרים, את הצרכנים, את שוקי  המטרה ואת ערוצי השיווק. על בסיס מכלול הנתונים אנו מעריכים את היתרון (או החיסרון) התחרותי ואת יכולת הפירמה להשיג את היעדים האסטרטגיים ארוכי הטווח.

בתהליך האבחון אנו מפעילים מכלול של כלים מקצועיים , מודלים תאורטיים והרבה ניסיון מעשי על מנת להעריך את היעילות התפקודית, את עוצמות אל מול החולשות הפנימיות, לאתר הזדמנויות ולמזער סיכונים.

בסיום תהליך הבחינה מוצגת תמונת המצב הקיים והמלצות לשינוי העשויות להוות בסיס למכלול של פעילויות יישומיות ולהכנתה של תכנית אסטרטגית אופרטיבית.