אנו מבצעים מיפוי מפורט של ערוצי השיווק תוך זיהוי מכלול הגורמים הפועלים בערוצים אלו ותוך הערכת התנהגות הצריכה של פלחי צרכנים שונים .

במסגרת העבודה אנו מנתחים מידע על מאפייני התחרות בערוצים ומשקללים את מכלול משתני היריבות בין הגורמים הפועלים בו על מנת לסייע בבניית מדיניות הפצה ומכירות של הפירמה .